Regulamin wyjazdów

R E G U L A M I N     W Y C I E C Z E K

 1. Uczestnikami wycieczek organizowanych przez Stowarzyszenie mogą być:

– osoby należące do Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

– osoby należące do Klubu Seniora

– inne osoby, które uzyskają zgodę Organizatora na udział w wycieczce (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty).

 1. Wycieczki odbywają się według ustalonego na dany okres harmonogramu, udostępnionego w placówkach Organizatora, mediach społecznościowych i stronie internetowej.
 2. Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
 3. Warunkiem udziału w wycieczce jest wpisanie na listę uczestników i dokonanie opłaty zgodnie z harmonogramem.
 4. Organizator ma prawo usunąć z listy uczestników, którzy nie dokonali opłaty jednorazowej w terminie lub nie wpłacili w terminie opłaty częściowej.
 5. Rezygnację z udziału w wycieczce należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi.
 6. Zwrot wpłaconych środków może nastąpić w przypadku:
  1. rezygnacji z udziału w wycieczce w terminie do 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu (100% zwrotu),
  2. rezygnacji z udziału w wycieczce w terminie do 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu (50% zwrotu),
  3. odwołania wycieczki
   • w termie określonym przez ustawodawcę
   • w terminie określonym w zawartej przez Organizatora umowie np. z Biurem Podróży, Hotelem, Przewodnikiem itp.

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni, zwrot nie przysługuje.

 1. Organizator może odwołać lub przełożyć zaplanowaną wycieczkę ze względu na zbyt małą liczbę uczestników, zdarzeń których nie można było przewidzieć w chwili opracowywania planu, niesprzyjających warunków atmosferycznych.
  1. Organizator może w każdej chwili odwołać lub przełożyć zaplanowaną wycieczkę w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi zasadami sanitarnymi, bądź ze względu na bezpieczeństwo uczestników.

O zmianie /odwołaniu wyjazdu Organizator informuje na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz wysyłając informację sms.

 1. Organizator może zmienić kolejność zaplanowanego planu zwiedzania lub zmienić go w celu dostosowania do warunków miejscowych (zmiana godzin otwarcia, warunki atmosferyczne, ograniczenia czasu wycieczki) po uzgodnieniu z uczestnikami.
 2. Organizator może odmówić udziału w wycieczce osobom, które:

– notorycznie spóźniają się;

– nie integrują się z grupą;

– działają destrukcyjnie na grupę;

– dezorganizują zaplanowany plan wycieczki;

– rezerwują i często odwołują na ostatnią chwilę miejsca na wycieczkach.

 1. Przed każdym wyjazdem Organizator informuje o godzinie i miejscu zbiórki. Maksymalny czas oczekiwania na uczestników wynosi 5 minut.
 2. Organizator zapewnia wszelkie świadczenia określone w planie wycieczki.
 3. Uczestnik po zajęciu miejsca w autobusie nie zmienia go podczas całej wycieczki .Ze względów bezpieczeństwa nie należy w czasie ruchu pojazdu chodzić między siedzeniami.
 4. Organizator powiadamia o ewentualnych trudnościach podczas zwiedzania poszczególnych obiektów. Uczestnicy, którzy z różnych powodów nie będą mogli im podołać, zgłaszają swoje pozostanie na miejscu postoju.
 5. Podczas zwiedzania miast, obiektów zabytkowych, muzeów itp. uczestnicy powinni poruszać się w zwartej grupie. W razie oddalenia się od niej lub zagubienia się najlepiej wrócić na miejsce „startowe”.
 6. Organizatorzy proszą uczestników o przestrzeganie punktualności. Każde indywidualne spóźnienie działa bowiem na niekorzyść całej grupy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika w autokarze, hotelach, restauracjach i zwiedzanych obiektach.
 8. Wycieczka ma nam dać jak najwięcej zadowolenia – unikajmy więc sytuacji konfliktowych; wzajemna życzliwość i uśmiech mogą to zapewnić.
 9. Deklaracja uczestnictwa w wycieczce jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Przewiń na górę