COVID

Pobierz PDF

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW STOWARZYSZENIA W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID 19

 1. Cel opracowania:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie uczestnikom i pracownikom bezpiecznych warunków korzystania z zajęć i wycieczek organizowanych przez Stowarzyszenie w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z panującą epidemią COVID.

 1. Zakres opracowania:

Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania uczestników zajęć i wycieczek organizowanych przez Stowarzyszenie oraz pracowników zatrudnionych przy realizacji działań podczas pandemii.

 1. Osoby podlegające opracowanej procedurze:

Dzieci i ich rodzice/opiekunowie prawni, seniorzy, kadra

 1. Zakres obowiązków poszczególnych pracowników:
  • Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w placówce Stowarzyszenia odpowiada Kierownik Klubu a w przypadku działań poza placówką Koordynator Projektu.
  • Kierownik Klubu umieszcza na tablicy ogłoszeń znajdującej się w korytarzu najbliżej drzwi wejściowych instrukcje właściwego dezynfekowania rąk, mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczki i rękawiczek oraz do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
  • Kierownik we współpracy z Zarządem zapewnia:
 • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Klubu, sprzętu, zabawek i wyposażenia;
 • Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do Klubu;
 • Środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) dla pracowników;
 • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, zwłaszcza przy dozownikach z mydłem;
 • Pomieszczenie do izolacji osób, u których stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
 • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim uczestnikom ( w przypadku dzieci ich rodzicom lub opiekunom prawnym) i pracownikom
  • Kierownik Klubu lub osoba go zastępująca:
 • Nadzoruje prace porządkowe;
 • Informuje Zarząd o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika lub pracownika;
 • Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 • Nadzoruje przestrzeganie procedur bezpieczeństwa wśród uczestników, rodziców/opiekunów i pracowników;
 • Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 • Dba o to, by w salach w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, wyposażenia, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  • Każdy pracownik Klubu (instruktor/opiekun)zobowiązany jest:
   • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej i osobistej: stosować rękawiczki, maseczki lub przyłbice jeśli są wymagane (na zewnątrz, przy kontakcie z osobami z zewnątrz, z osobami u których zachodzi podejrzenie choroby, przy przygotowywaniu posiłków);
   • Obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia do pracy w przypadku stwierdzenia objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, bóle głowy, bóle mięśniowe itd.);
   • Regularnego mycia rąk mydłem i wodą lub środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
   • Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
   • Przekazywać kierownikowi/koordynatorowi informacji w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka;
   • Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do Klubu;
   • Postępować zgodnie z zapisami niniejszej procedury.
   • Sprawdzić warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczestników musi być zgodna z ustaleniami – 1 osoba na 4 m2
   • Zapoznać uczestników z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi i organizacyjnymi;
   • Dbać o regularne mycie rąk przez dzieci;
   • Wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
  • Osoby sprzątające w Klubie po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
   • Ciągi komunikacyjne – myją;
   • Włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, drzwi wejściowe, zabawki, krany – myją i dezynfekują;
   • Wietrzą pomieszczenia, w których odbywa się dezynfekcja;
   • Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem , myciem itd.;
   • Pracują w rękawiczkach;
  • Rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w zajęciach:
   • Znając zagrożenie jakie niesie ze sobą COVID 19 rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do Klubu na własną odpowiedzialność;
   • Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę informacyjną dziecka przygotowaną przez Organizatora i dostarcza ją w pierwszym dniu zajęć;
   • Dzieci mogą być przyprowadzane do Klubu od godz. 7.30 i odbierane do godz. 16.30
   • Przy wejściu do Klubu umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące do Klubu będą bezwzględnie zobligowane do korzystania z niego;
   • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wejść tylko do I korytarza. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kolejnych pomieszczeń.
   • Przyprowadzając lub odbierając dziecko należy zachować dystans od innych osób 2,0 m;
   • Do Klubu można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko. Dzieci z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel itp.) nie będą przyjmowane.
   • Rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 60 minut po otrzymaniu informacji od Kierownika Klubu o stwierdzeniu objawów chorobowych.
   • Do Klubu dzieci nie wnoszą żadnych rzeczy z domu;
   • Jeśli ktoś z domowników lub osób z którymi dziecko miało kontakt przebywa (rozpocznie) na kwarantannie obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka na zajęcia.
   • W przypadku uczestniczenia dziecka w wycieczce rodzic/opiekuj zobowiązany jest wyposażyć dziecko w maseczkę ochronną oraz mały płyn do dezynfekcji;
   • Rodzic/opiekun przyprowadzając lub odbierając dziecko musi być wyposażony we własne środki ochrony;
   • W momencie opuszczenia Klubu nie ma możliwości ponownego wejścia do Klubu w danym dniu. Jeśli dziecko czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia;
   • Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapoznać dziecko z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi zwłaszcza w zakresie dezynfekcji i mycia rąk oraz zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób.
  • Zasady prowadzenia zajęć dla dzieci w Klubie:
   • Wewnątrz Klubu dzieci i kadra nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa;
   • Pracownicy regularnie myją ręce i pilnują, by dzieci też to czyniły;
   • Posiłki będą serwowane wyłącznie w formie cateringu ( w indywidualnych opakowaniach jednorazowych);
   • Butelki i kubki z napojami będą opisane tak aby dzieci korzystały wyłącznie ze swoich;
   • W Klubie do odwołania dzieci nie będą mogły przynosić swoich przedmiotów (zabawki, książki itp.), jedzenia (za wyjątkiem prowiantu na wycieczkę) a także używać telefonów komórkowych;
   • Pracownicy Klubu zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej;
   • W Klubie umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk;
   • Wietrzenie sal odbywać się będzie co godzinę, a także jeśli jest taka możliwość także podczas zajęć;
   • Z sal usunięte zostały wszelkie przedmioty i wyposażenie trudne do zdezynfekowania;
   • Przebywanie osób z zewnątrz jest całkowicie zabronione za wyjątkiem gdy jest to niezbędne (np. w przypadku awarii, dostawy itp.) wówczas wymagane jest zachowanie wszelkich środków ostrożności i środków ochrony osobistej. Osoby takie nie mogą mieć kontaktu z dziećmi.
   • Każdego dnia przeprowadzana jest dezynfekcja.
  • Zasady korzystania z pomieszczeń Klubu i organizacji zajęć dla Seniorów:
 • W zajęciach dla Seniorów mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożyły wymagane oświadczenie;
 • Wewnątrz Klubu seniorzy i kadra nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa;
 • Zajęcia dla Seniorów będą odbywały się w terminach i godzinach określonych przez Organizatora;
 • Zajęcia nie będą odbywały się podczas pobytu dzieci w Klubie;
 • Seniorzy bezwzględnie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk zaraz po wejściu do Klubu oraz regularnego mycia rąk;
 • Do odwołania zabrania się przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów oraz używania telefonów komórkowych;
 • Zabrania się przebywania osób z zewnątrz, które nie zadeklarowały uczestnictwa w zajęciach oraz nie złożyły wymaganego oświadczenia;
 • W Klubie umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk;
 • Wietrzenie sal odbywać się będzie co godzinę, a także jeśli jest taka możliwość także podczas zajęć;
 • Z sal usunięte zostały wszelkie przedmioty i wyposażenie trudne do zdezynfekowania;
 • Uczestnicy wycieczek bezwzględnie zobowiązani są do zabezpieczenia się we własnym zakresie w środki ochrony osobistej.
 • Organizator może odmówić udziału w wycieczce osobie, która wykazuje jakiekolwiek oznaki choroby lub nie posiada środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, środek do dezynfekcji) a także takiej która świadomie nie przestrzega zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
 1. Pracownik, który nie zastosował się do powierzonych mu zadań w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego ponosi pełną odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków.
 2. Uczestnik zajęć i wycieczek w przypadku niezastosowania się do niniejszych procedur oraz wytycznych sanitarno-epidemiologicznych może zostać usunięty z zajęć w trybie natychmiastowym lub Organizator ma prawo odmówić mu uczestniczenia w wycieczce.
Przewiń na górę